Algemene voorwaarden

1.   D2be beschouwt haar relatie tot een cliënt, die hier verder opdrachtgever wordt genoemd, in eerste plaats als een vertrouwensrelatie. Daarom geen “kleine letters” maar heldere algemene voorwaarden.

2.  D2be is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Utrecht onder nummer 69024936 en wordt vertegenwoordigd door Debbie Boekhout. 

3.  D2be richt zich op mentorschap, coaching en workshops binnen het werkveld van de persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord.

4.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen D2be en jou als opdrachtgever, als je als cliënt gebruik maakt van de diensten van D2be en geldt ook als er sprake is van aanvullende- en vervolgopdrachten. 

5.  D2be sluit de werking van artikel 404 (dat houdt in dat D2be werkzaamheden door een ander kan laten verrichten zonder dat de jij als opdrachtgever daar bezwaar tegen kan maken), 407 lid 2 (dat houdt in dat D2be alleen aansprakelijk is voor wat zij zelf doet en niet voor dat wat een ander doet) en artikel 409 (bij overlijden van degene achter D2be, zijn haar erfgenamen niet verantwoordelijk voor afronden van de opdracht) van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uit.

6.  De algemene voorwaarden zijn samen met het Privacy beleid, de door ons per e-mail bevestigde afspraken en de betalingsinstructies, de overeenkomst die je met ons aangaat.

7.  Voorafgaande aan een opdracht kan D2be een offerte sturen, maar zij kan ook mondeling dan wel per mail een omschrijving van de gemaakte afspraken aan jou als aanstaande opdrachtgever meedelen. De overeenkomst tussen jou en D2be komt tot stand door de schriftelijke bevestiging vanuit jou als opdrachtgever dat de offerte, dan wel de omschrijving van de opdracht door D2be akkoord is. Deze bevestiging kan door jou per post of per mail worden gestuurd. Bij aanpassingen door jou op de omschrijving, wordt de overeenkomst pas definitief, nadat D2be daarop schriftelijk (per post of email) akkoord heeft gegeven.

8.  Alle offertes en prijsopgaven die D2be heeft verstrekt, zijn vrijblijvend. Deze vervallen na 30 dagen. Een prijsopgave houdt geen rekening met meerwerk. Meerwerk, dat is datgene wat buiten wat wij hebben afgesproken, aanvullend wordt gedaan door D2be, zal aanvullend in rekening gebracht kunnen worden door D2be. D2be zal je altijd daarover tijdig informeren.

9.  Op verzoek van de opdrachtgever zal D2be waar mogelijk tijdens de uitvoering van een opdracht tussentijds opgave van de kosten doen. 

10.  D2be heeft in alle gevallen een coachende rol. Zij bemiddelt of adviseert uitdrukkelijk niet bij totstandkoming van het aangaan van verplichtingen door de opdrachtgever (zoals voor financiële producten). De uiteindelijke beslissing is aan jou als opdrachtgever. D2be zal haar werkzaamheden naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren en heeft daarbij een inspanningsverplichting. D2be treedt niet op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en gaat dus namens opdrachtgever geen rechtshandelingen aan.

11.  Eventuele aansprakelijkheid van D2be is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Indien D2be aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door D2be afgesloten (beroeps dan wel bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

12.  Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte of afspraak daarover gemaakt bij aangaan van de overeenkomst. Betaling van een factuur dient plaats te vinden op rekeningnummer NL 26 KNAB 0256 4666 61 t.n.v. D2be. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur. Bij niet tijdige betaling of verzuim van betaling heeft D2be het recht om de uitvoering van de overeenkomst direct stop te zetten. Ook ben jij als opdrachtgever vanaf dat moment in verzuim en zal direct de wettelijk rente verschuldigd worden over het openstaande bedrag. Indien D2be de incassering van de factuur uit handen geeft, ben jij als opdrachtgever ook de eventuele gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die het gevolg zijn van deze incasso. Bij eventuele bezwaren over de factuur, dient jij als opdrachtgever dit binnen 2 weken na dagtekening van de factuur schriftelijk met omschrijving van de redenen van bezwaar kenbaar te maken aan D2be. Een bezwaar schort niet de betalingsverplichting op. Indien niet binnen 2 weken bezwaar wordt gemaakt, dan word je geacht de factuur te hebben aanvaard.

13.  De overeenkomst tussen D2be en jou als opdrachtgever kan op ieder gewenst moment door beiden partijen worden beëindigd of verlengd. Bij beëindiging van de overeenkomst dienen de financiële verplichtingen die tot dat moment zijn overeengekomen onverkort nagekomen te worden.

14.  D2be behoudt zich het recht voor om afspraken voor coaching, training of workshops te verzetten of te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. D2be verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt, indien aan de orde, in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag voor de coaching, training of workshop terug. Daarmee is de overeenkomst beëindigd zonder dat er sprake is van verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

15.  Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal D2be de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die tijdig geannuleerd of verzet worden zullen niet in rekening worden gebracht.

16.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak D2be gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is D2be niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

17.  Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van D2be. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht. D2be kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten.

18.  Op alle geschillen met D2be heeft de Nederlandse rechtbank van haar vestigingsplaats Utrecht de exclusieve competentie. Bij een geschil zal D2be zich eerst inspannen om met jou dit geschil in onderling overleg te beslechten en pas als dat niet lukt, een beroep op de rechter doen. Ditzelfde verwachten wij van jou.