d2be Business Coaching

D2be beschouwt haar relatie tot een opdrachtgever in eerste plaats als een vertrouwensrelatie. Daarom geen  “kleine letters” maar heldere algemene voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen d2be en de opdrachtgever (inclusief aanvullende- en vervolgopdrachten).
 2. D2be richt zich op mentorschap, coaching, workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling in de meest ruime zin van het woord.
 3. De opdrachtgever is de klant die gebruik maakt van de diensten van d2be.
 4. De afspraken worden bevestigd aan de opdrachtgever en de overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging vanuit de opdrachtgever. Dit gebeurt voor aanvang van de opdracht, door een getekende overeenkomst retour per post te sturen of de opdracht per omgaande mail te bevestigen.
 5. Op verzoek van de opdrachtgever zal d2be waar mogelijk tijdens de uitvoering van een opdracht opgave van de kosten doen. Een prijsopgave houdt geen rekening met meerwerk in opdracht van de opdrachtgever
 6. D2be heeft in alle gevallen een coachende rol. Zij bemiddeld of adviseert uitdrukkelijk niet bij totstandkoming van financieel complexe producten. De uiteindelijke beslissing is aan de opdrachtgever. D2be zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij heeft een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken voor resultaatverplichting. D2be treedt niet op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en gaat dus namens opdrachtgever geen rechtshandelingen aan.
 7. Alle offertes en prijsopgaven die d2be heeft verstrekt, zijn vrijblijvend. Deze vervallen na 30 dagen.
 8. Eventuele aansprakelijkheid van d2be is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Indien d2be aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door d2be afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 9. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer NL 26 KNAB 0256 4666 61 t.n.v. d2be. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling of verzuim van betaling heeft d2be het recht om de uitvoering van de overeenkomst direct stop te zetten. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijk rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien d2be het incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever ook de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met deze incasso te maken hebben. Bij eventuele bezwaren over de factuur, dient de opdrachtgever dit binnen 2 weken na ontvangen van de factuur schriftelijke kenbaar te maken aan d2be.
 10. De overeenkomst tussen d2be en opdrachtgever kan op ieder gewenst moment door beiden partijen worden beëindigd of verlengd. Bij beëindiging van de overeenkomst dient wel voldaan te worden aan de betaling van de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.
 11. D2be behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. D2be verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.
 12. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal d2be de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die tijdig geannuleerd of verzet worden zullen niet in rekening worden gebracht.
 13. D2be behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 14. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
  In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt d2be zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak d2be gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is d2be niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling