Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe D2be met jouw persoonsgegevens omgaat. D2be, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69024936. D2be is gevestigd aan de Parijsboulevard 209 (unit 417), 3541 CS Utrecht en is in de persoon van Debbie Boekhout bereikbaar via mail debbie@d2be.nl en telefoon +31 614 24 95 14.

Persoonsgegevens die d2be verwerkt

Voor haar dienstverlening verwerkt D2be persoonsgegevens. D2be verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ook kan D2be gegevens ontvangen via derden in het kader van onze dienstverlening aan deze derden. 

  • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die D2be kan verwerken:
  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer(s);
  • Betaalgegevens (waaronder bankgegevens).


Met welk doel en op basis van welke grondslag d2be persoonsgegevens verwerkt

D2be verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om diensten aan je te leveren;
  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Je te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
  • Je op de hoogte te houden van onze activiteiten, zoals via een nieuwsbrief;

D2be verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor haar boekhouding en voor de belastingaangifte.

Hoe lang d2be persoonsgegevens bewaart

D2be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: Persoonsgegevens zoals: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, appgegevens, website.

Bewaartermijn: vijf jaar na de laatste activiteit

Reden: Voor het onderhouden van contact, voor een goede dienstverlening, voor het verrichten van administratieve handelingen en facturering, voor het nakomen van wettelijke verlichtingen, voor het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, zoals een nieuwsbrief, voor marketing.

Categorie: Vertrouwelijke informatie die gegeven wordt tijdens de uitvoering van de dienstverlening, zoals financiële gegevens.

Bewaartermijn vijf jaar na de laatste activiteit

Reden Voor een goede dienstverlening bijvoorbeeld bij een vervolg op eerdere dienstverlening, waarvoor eerder verstrekte gegevens nodig zijn.

Categorie: De gegevens opgenomen in het boekhoud systeem, waaronder betaalgegevens.

Bewaaartermijn: zeven jaar

Reden: wettelijke fiscale verplichting

Gebruikte opslagsystemen

Opslag van contactgegevens (emailadres, telefoonnummer, naam, adres en woonplaats) van de contactpersoon van cliënten en leveranciers, vindt plaats om rekeningen te kunnen sturen, dan wel te voldoen, maar ook in geval van de noodzaak om contact op te kunnen nemen in het kader van de overeenkomst en/of diensten die D2be levert en om gemaakte afspraken met en informatie over cliënten en leveranciers vast te leggen. Opslag van gegevens vindt plaats in de hierna genoemde systemen:

Moneybird

In Moneybird worden gegevens opgeslagen voor een compleet en actueel overzicht van het cliënten- en leveranciersbestand en de bijbehorende financiële verwerking in de boekhouding van D2be. Voor het privacy beleid van Moneybird zie hier.

 

De boekhouder van D2be, Boom Boekhouderij, heeft toegang tot de boekhouding van D2be. Er is een verwerkersovereenkomst met de boekhouder afgesloten.

 

Mailblue.

In Mailblue worden gegevens opgeslagen om (geautomatiseerde) mails (nieuwsbrieven) te kunnen sturen. Je kunt je altijd afmelden voor deze mails via de link in de nieuwsbrief. Voor het privacy beleid van Mailblue zie hier. 

 

Microsoft Office 365.

In Microsoft office en de verschillende applicaties daarvan worden gegevens opgeslagen van cliënten waaronder financiële gegevens. Voor het privacy beleid van Microsoft zie hier. Alle gegevens slaan we lokaal op onze computer en in de cloud via Microsoft Onedrive. Voor het privacy beleid van Microsoft zie hier.

 

Overige systemen

D2be slaat behalve in de hiervoor genoemde applicaties ook gegevens op in overleg met cliënten, leveranciers, medewerkers en andere relaties, in de door haar gebruikte communicatie kanalen, zoals:

Outlook:                                        zie het privacy beleid van Microsoft;

Whatsapp:                                    zie het privacy beleid van Whatsapp;

Telefoon (Android):                      zie het privacy beleid van Google.

 

Beveiliging diverse systemen

De door D2be gebruikte systemen voldoen aan de voorwaarden voor veilige opslag van gegevens zoals ook voorgeschreven via de AVG. Zo zijn alle applicaties slechts toegankelijk via en beveiligd met een wachtwoord.


Delen van persoonsgegevens met derden

D2be verkoopt of geeft jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit D2be een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. D2be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met medewerkers van D2be, waaronder ook door D2be ingeschakelde derden, zijn en worden afspraken gemaakt over het veilig omgaan met gegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die D2be gebruikt

De website van D2be heeft een zogenoemd SSL-certificaat wat garandeert dat de door jou ingevulde gegevens veilig (versleuteld) worden verstuurd via de website.

De website van D2be maakt gebruik van een aantal cookies. Welke en hoe daarmee om te gaan is terug te vinden het cookie beleid. Voor meer informatie over cookies, hoe daarmee om te gaan en welke D2be gebruikt zie de cookie verklaring op de site. 

Via het contactformulier op de website van D2be kun je gegevens achterlaten. Mocht je willen dat deze gegevens verwijderd worden, zie dan hieronder hoe te handelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door D2be.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar debbie@d2be.nl

Om er zeker van te zijn dat een hiervoor genoemd verzoek door jou is gedaan, kan D2be jou om een bewijs van identificatie vragen. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken na het verzoek. Na de afhandeling van je verzoek verwijdert D2be het van jou verkregen bewijs ter identificatie.

Klachten

D2be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een ander probleem, neem dan contact op via debbie@d2be.nl.

D2be wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over de wijze waarop D2be jouw gegevens opslaat, ermee omgaat, of een verzoek van jou afhandelt. Een klacht kan ingediend worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Wijzigingen privacyverklaring

D2be kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.